​طراحی سایت
تکنیک دکمه نامرئی در طراحی سایت

امروزه توجه اکثر طراحان سایت به سوی طراحی های ظریف آسان جلب شده است. تکنیک دکمه نامرئی یکی از نمونه های طراحی سایت ظریف آسان است که در طراحی فلت و در هیرو هدرها فرد د دارد.

دکمه نامرئی چیست؟

یک المان شفاف با قابلیت کلیک که در تمام جا می تواند قرار گیرد اکثرا در صفحه مهم سایت قرار می گیرد جهت جلب نظر فرد هدایت آن به بخش های دیگر.

عموما جهت طراحی این نوع از دکمه ها مانند دکمه های دیگر از اشکال هندسی استفاده می کنند. که مانند شیشه شفاف اند اکثرا این دکمه ها را از دکمه های معمولی بزرگتر می باشند در محل هایی قرار میگیرند که قابل رویت باشند.


جهت نمونه از مصرف از این دکمه های نامرئی می توان به دکمه های نامرئی اطراف صفحه نمایش iphone اشاره کرد.

از دکمه ها نامرئی جهت ویرایش بخشیدن به تکنیک هیرو هدر مصرف می کنند. بهره بری از این تکنیک در زمان طراحی سایت در عین اینکه امکان کلیک را فراهکم می نماید سبب عدم تمرکز کاربر بر روی تصویر نمی شود.

عناصر طراحی دکمه های نامرئی

این تکنیک هم شبیه بقیه تکنیک ها از این سری اصول پیروی می نماید که گاهی از آن ها را برای شما براز گو می کنیم.

دکمه ساخـته شده بایستی تو خالی باشد.
در اطراف آن قالب از اشکال هندسی وجود دارد برای جدا سازی از تصویر زمینه.
دارای یک متن ساده.
رنگ آن ها معمولا مشکی یا سفید است.
ازبقیه دکمه ها بزرگتر هستند .
بایستی در مکانی که در دیدراس فرد است قرار گیرد.
در طراحی می توان از یا چند دکمه نامرئی استفاده کرد.
در طراحی های فلت فرد د دارند.